Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Phòng Thanh tra

Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng Thanh tra

12/04/2017 09:56

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao

1.1. Vị trí, chức năng

- Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Thanh tra kinh tế xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

 

- Thanh tra huyện dưới sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ, của Thanh tra tỉnh Hà Giang.

 

- Thanh tra huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch công tác.

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện, có nhiệm vụ giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

1.2. Nhiệm vụ

a. Trong quản lý nhà nước về thanh tra

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

 

- Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND huyện.

 

b. Trong hoạt động thanh tra:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã;

 

- Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, của UBND cấp xã.

 

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao;

 

- Tham mưu cho UBND huyện phân loại, xử lý đơn thư chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của UBND huyện;

 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh tra, thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện;

 

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của UBND huyện.

BBT - Trang Thông tin điện tử huyện HSP