Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1033/QĐ-UBND 26/03/2024 Quyết định Về việc phê duyệt phương án cung cấp thông tin quỹ đất thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang
247/BC-UBND 12/04/2024 Báo cáo Công khai kết quả thực hiện dự toán thu NSNN, chi NSĐP 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024
02/2024/QĐ-UBND 04/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoàng Su Phì
01/2024/QĐ-UBND 01/04/2024 Quyết định Bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Su Phì
572/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
102/BC-UBND 19/02/2024 Báo cáo Kết quả đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
1604/QĐ-UBND 16/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) trên địa bàn tỉnh Hà Giang
92/QĐ-UBND 11/01/2024 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Số: /TB - UBND 04/01/2024 V/v công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hoàng Su Phì
4354/QĐ-UBND 21/11/2023 Quyết định về việc công nhận bổ sung kết quả tuyển dụng viên chức huyện Hoàng Su Phì năm 2023, đối với bà Lê Ngọc Ánh
Document Accordion

Liên kết website