Content with Nhóm tin tức Các phòng ban .

Các phòng ban
 • Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ
  Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ
 • Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc
  Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc
 • Thông tin giới thiệu chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế - Hạ tầng Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế - Hạ tầng Hoàng Su Phì
 • Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng Y tế
  Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng Y tế
 • Thông tin giới thiệu phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Hoàng Su Phì
 • Thông tin chung của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
  Thông tin chung của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
 • Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa & Thông tin
  Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa & Thông tin
 • Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng Thanh tra
  Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng Thanh tra
 • Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Dụ án
  Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Dụ án
 • Thông tin giới thiệu phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hoàng Su Phì
 • Thông tin giới thiệu phòng Tài Nguyên & Môi Trường huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu phòng Tài Nguyên & Môi Trường huyện Hoàng Su Phì
 • Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Lao động, Thương binh - Xã hội huyện
  Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Lao động, Thương binh - Xã hội huyện
 • Niên giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015
  Niên giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015
 • Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Tư Pháp huyện Hoàng Su Phì
  Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Tư Pháp huyện Hoàng Su Phì