Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Ban dân vận

Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ Ban dân vận Huyện ủy huyện Hoàng Su Phì

28/12/2016 11:04

1, Tổ chức bộ máy và biên chế

Cơ cấu tổ chức: Tổng biên chế 05 đồng chí, trong đó: 01 Đ/c Trưởng ban; 02 Đ/c Phó ban và 02 Đ/c công chức.

 

2, Chức năng

Ban dân vận Huyện ủy là cơ quan tham mưu của Huyện ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác dân vận của Đảng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

 

3, Nhiệm vụ

3.1- Nghiên cứu, đề suất:

a, Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của cấp ủy. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban thường vụ, Thường trực  Huyện ủy về công tác dân vận.

 

b, Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

 

c, Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình Dân tộc, Tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, các vấn đề búc xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Huyện ủy biện pháp giải quyết.

 

d, Sơ kết, tổng kết về công tác Dân vận.

3.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a, Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy về công tác dân vận.

 

b, Hướng dẫn, phố hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp ủy, tổ dân vận thôn, tổ dân phố và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân vận của các cấp ủy trên địa bàn huyện.

 

3.3- Thẩm định, thẩm tra:

a, Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

 

b, Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của chính quyền (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện).

 

3.4- Phối hợp:

a, Chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp công tác, nghiên cứu, hướng dân, đôn đốc, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ, thông tin…về công tác dân vận.

 

b, Các Ban xây dựng Đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

 

c, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng.

 

d, Các cơ quan chức năng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

3.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

a, Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

 

b, Nắm tình hình và tham mưu cho Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

 

c, Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

 

d, Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp ủy, Ban dân vận Tỉnh ủy giao.

 

4, Quyền hạn:

a, Lãnh đạo ban được dự các Hội nghị của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy bàn về công tác vận động quần chúng và các công tác khác có liên quan đến lĩnh vực công tác Dân vận.

 

b, Được cử cán bộ, công chức (là đảng viên) của Ban dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng, công tác Dân vận thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của các ban Đảng, cấp ủy trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

 

c, Chuyên viên của Ban được dự nghe truyền đạt các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng.

 

d, Được yêu cầu các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ sở cung cấp thông tin, tình hình có liên quan đến công tác Dân vận của Đảng.

 

5, Chế độ làm việc

Ban dân vận Huyện ủy làm việc theo chế độ thủ trưởng tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, Trưởng ban chịu trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo điều hành chung mọi công việc của Ban. Giúp việc Trưởng ban là các Phó trưởng ban và các đồng chí công chức được phân công phụ trách các lĩnh vực cụ thể.

 

Hàng tuần, tháng, quý lãnh đạo Ban họp hội ý triển khai công tác của Ban (Thời gian do Trưởng ban, hoặc phó Ttrưởng ban được ủy quyền bố trí).

 

Cán bộ, công chức của Ban phải nghiêm túc chấp hành giờ làm việc theo quy định của Nhà nước.

 

Khi có công việc của Ban do Đ/c Trưởng Ban hoặc phó ban giao nhiệm vụ cho từng đồng chí thực hiện, khi được cử đi công tác mỗi cán bộ, công chức phải chấp hành nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không vi phạm thời gian, khi đi công tác về phải có báo cáo cụ thể về kết quả chuyến đi công tác với lãnh đạo cơ quan. đồng thời đề biện pháp giải quyết (nếu có).

 

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì