Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Lấy ý kiến dự thảo

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3 khóa 17 (Cử tri xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì).

(28/03/2017 09:29)

Câu hỏi: Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí làm nhà cấp IV và các công trình phụ trợ khác cho các hộ di giãn dân vùng biên giới, để người dân giảm bớt khó khăn và an tâm sinh sống

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ nhất đến sau Kỳ họp thứ hai khóa 17 (Cử tri xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì)

(28/03/2017 09:22)

Câu hỏi: Đề nghị cấp kinh phí đầu tư xây dựng 01 bể nước ở trung tâm xã Bản Máy (chứa được khoảng 200 m3) để nhân dân xã Bản Máy đủ nước sinh hoạt

<< >>