Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội Liên hiệp Phụ nữ

10/08/2016 15:17

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 831 162

 

I. Vị trí, chức năng

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

 

2. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.

 

3. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

 

4. Đoàn kết, vận động phụ nữthực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

 

2. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

 

3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

 

4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

 

5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

 

III. Cơ cấu tổ chức

- Chủ tịch Hội LHPN huyện: Lù Thị Chỉnh

SĐT: 0946 443 855;

         01632 558 868                         Email: luthichinhtnhsphg@gmail.com

 

- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện: Hoàng Thị Hường

SĐT: 0915 586 875

         01653 118 083                             Email: hoanghuonghsp83@gmail.com

 

- Cán bộ: Nguyễn Thị Thùy Dương

SĐT: 0973 043 725                              Email: thuyduonghsp@gmail.com

 

- Cán bộ: Lý Thị Dũng

SĐT: 0986 191 192                              Email: dly769@gmail.com

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì