Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Huyện đoàn

Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Huyện đoàn

10/08/2016 13:58

Thông tin giới thiệu

 

Địa chỉ: Huyện đoàn Hoàng Su Phì - Tổ 2 - TT.Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193.831.163

Hộp thư điện tử công vụ: huyendoanhoangsuphi163@gmail.com

 

I. Vị trí, chức năng.

1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoàng Su Phì là một tổ chức chính trị - xã hội; tham mưu và đề xuất với các cấp có thẩm quyền về quy chế chính sách bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

2. Thường xuyên nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng. 

 

3. Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước.

 

4. Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động tổ chức hướng dẫn đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

5. Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành người công dân tổ của đất nước.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cự thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

 

2. Tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước.

 

3. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

 

III. Cơ cấu tổ chức.

- Bí thư huyện đoàn: Đ/c Triệu Tiến Quang.

Điện thoại: 0949.982.111. Email: trieutienquang442@gmail.com

 

- Phó Bí thư huyện đoàn: Hoàng Xuân Hòa.

Điện thoại: 0947.762.338. Email: hoanghoahsp@gmail.com

 

- Phó Bí thư huyện đoàn: Lù Thị Lâm.

Điện thoại: 0916.865.186. Email: hoatruc86@gmail.com

 

- Đ/c Trần Thị Huyền Trang.

Điện thoại: 0123.389.1988. Email: trantranghsp@gmail.com

 

- Đ/c Nguyễn Thị Minh Mùi.

Điện thoại: 01272.609.789. Email: minhmui0804@gmail.com

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì