Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Trung tâm Y tế huyện

Thông tin giới thiệu chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Y tê huyện Hoàng Su Phì

05/12/2016 14:12

Địa chỉ: Trung tâm y tế huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193831194

Hộp thư điện tử đơn vị: ttyt.hsp@hagiang.gov.vn

 

I. Chức năng, nhiện vụ , quyền hạn

1. Trung tâm Y tế huyện có chức năng:

 Trung tâm Y tế dự phòng huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn huyện.

 

2.  Trung tâm Y tế huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

2.2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khoẻtheo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

 

b) Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

 

c) Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác;

 

d) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

 

đ) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

 

e) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

 

g) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

 

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân huyện giao

 

II. Cơ cấu tổ chức 

    TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

Địa chỉ mail

        1

Giám đốc

Nguyễn Văn Thắng

0912508990

01679536195

nguyenthangsphg.@gmail.com

2

Phó Giám đốc

Lý Văn Phúc

01687316744

0945250447

lyphuc71hsp@gmail.com

 

Phòng Hành chính tổng hợp

02193.831194

 

3

Phó Trưởng Phòng

Hoàng Thị Quyên

0944344973

hoangthiquyen78@gmail.com

4

Viên chức

Hoàng Thị Bích Hải

01272951060

nonghoanghai12345@gmail.com

5

Viên chức

Nguyễn Thị Huyền

01666784709

 

6

Viên chức

Hoàng Việt Giang

0985659010

Hoangvietgiang14686@gmail.com

7

Viên chức

Lục Quý Đô

0979758785

 

8

Viên chức

Hoài Văn Dược

0989973601

 

9

Viên chức

Lê Văn Anh

0912542633

Leanhsang1973@yahoo.com

10

Viên chức

Nguyễn Đình Giang

0987208109

bsgiangnguyen1984@gmail.com

11

Viên chức

Vàng Văn Thêm

01639170141

vangthemhsp@gmail.com

12

Viên chức

Hà Phúc Tuyển

0973526355

 

13

Viên chức

Lù Xuân Thanh

01686242896

 

14

Viên chức

Lê Quốc Đại

0973970801

 

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì