Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Trung tâm dạy nghề

Thông tin giới thiệu chức năng nhiệm vụ của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hoàng Su Phì

08/12/2016 10:00

Tên đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hoàng Su Phì. Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Vinh Quang - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193.831575

Email đang sử dụng: gdtxhoangsuphi@hagiang.edu.vn

 

I. Vị trí, chức năng.

Trung tâm là cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hoàng Su Phì. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện, Trung tâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện chuyên môn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT theo thẩm quyền. Trung tâm GDNN-GDTX có chức năng đào tạo nghề, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan, gồm các nội dung sau:

 

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

2. Tổ chức đào tạo đối với các trình độ đào tạo nghề nghiệp theo quy định: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông;

 

3. Tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định tại Mục 2 Chương III của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

 

4. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh và quản lý người học.

 

5. Công bố công khai mục tiêu, chương trình đào tạo; điều kiện để bảo đảm chất lượng dạy và học; mức học phí và miễn, giảm học phí; kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo.

 

6. Tổ chức giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình đào tạo; cấp bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp cho người học; tổ chức cho người học học tập, thực hành và thực tập tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng với doanh nghiệp.

 

7. Được sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài đã được tổ chức giáo dục, đào tạo nước ngoài hoặc quốc tế có uy tín công nhận về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định của pháp luật.

 

8. Liên kết hoạt động đào tạo trong nước; liên kết hoạt động đào tạo với nước ngoài theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

 

9. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

 

10. Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

 

11. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; tổ chức cho nhà giáo thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề; tổ chức cho nhà giáo, viên chức, người lao động và người học tham gia các hoạt động xã hội.

 

12. Thực hiện kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định.

 

13. Tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm miễn phí cho người học.

 

14. Được thành lập doanh nghiệp, được tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

 

15. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình đào tạo khi tổ chức đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

16. Nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 

17. Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

18. Có cơ chế để người học, nhà giáo và xã hội tham gia đánh giá chất lượng đào tạo nghề nghiệp.

 

19. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

 

20. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

21. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

a) Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

 

b) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

 

c) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hằng năm của địa phương;

 

d) Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

22. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với sở giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.

 

23. Tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (quy định tại điểm d khoản 21 nêu trên) dành riêng cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, theo kế hoạch hằng năm của địa phương.

 

24. Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.

 

III. Cơ cấu tổ chức.

3.1. Thủ trưởng đơn vị (Giám đốc):

Nguyễn Văn Sướng - Điện thoại: 0915916281;

Email: suong.hsp@gmail.com

 

3.2. Phó Thủ trưởng đơn vị ( Phó giám đốc) có 02 đồng chí:

- Dương Hồng Chí - Điện thoại: 0944258511;

Email: chiltvp@gmail.com

- Phạm Bá Tuấn - Điện thoại: 0915122666;

Email: phambatuan1975@gmail.com

 

3.3. Tổ trưởng tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp: Tống Đình Tuyên -  Điện thoại: 0915900583; Email: tongtuyen1983@gmail.com

 

3.4. Tổ trưởng tổ Giáo dục thường xuyên: Vàng Thị Lý - Điện thoại: 01682266129; Email: vangly79@gmail.com

 

3.5. Tổ trưởng tổ Hành chính - Tổng hợp: Nguyễn Xuân Trường - Điện thoại: 0974693762; Email: truongtvgdtx@gmail.com

 

3.6. Nhân viên (viên chức..):     

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Bế Thị Trắc

0916574568

lythibanggiang@gmail.com

2

Sèn Ngọc Kim

0947584683

senngockim1985@gmail.com

3

Lù Thị Liên

01258862474

catlaya87@gmail.com

4

Sin Đức Hạnh

0989709442

hanhmin8x@gmail.com

5

Phàn Chàn Quyên

01257000913

phanchanquyen87@gmail.com

6

Triệu Tà Liều

01238277999

trieulieuttdn@gmail.com

7

Lù Trung Hiếu

0972663128

luhieu688@gmail.com

8

Nguyễn Quốc Tuấn

0944526479

quoctuochtv@gmail.com

9

Nguyễn Thị Hồng Thúy

0978090660

hongthuýhp@gmail.com

10

Vàng Thị Lý

01682266129

vangly79@gmail.com

11

Nguyễn Thị Hương

0912803314

nguyenhuonghg1987@gmail.com

12

Tống Đình Tuyên

0915900583

tongtuyen1983@gmail.com

13

Nguyễn Thị Hiên

01644755055

hienmlhn@gmail.com

14

Phạm Văn Chương

0944962116

chuonggdtxhsp@gmail.com

15

Đào Thị Chuyền

0988283091

chuyensdtq@gmail.com

16

Lê Trần Tuấn

01253389389

letrantuan.07@gmail.com

17

Lù Thanh Thảo

0914467990

thao.hsp@gmail.com

18

Đinh Thu Hằng

01647811013

dinhthuhang.hg@gmail.com

19

Hoàng Hữu Tính

0941720218

hoangtinh.ttgdtx@gmail.com

20

Ma Thị Thâm

0941567087

thamgdtxhsp@gmail.com

21

Lê Hải Triều

0964425686

lehaitrieu.gs@gmail.com

22

Trần Thị Khánh Hòa

01688667714

khanhhoa.gdtx@gmail.com

23

Phạm Văn Minh

01673807589

minhsdtq@gmail.com

24

Phàn Dùn Guyện

0941846518

phanguyen18021988@gmail.com

25

Dương Thị Vân Anh

0941161594

anhduong53@gmail.com

26

Vũ Thị Hòa

0945162276

vuhoa.suphi@gmail.com

27

Hoàng Thị Vui

0942079506

vui.gdtx@gmail.com

28

Nguyễn Xuân Trường

0974693762

truongtvgdtx@gmail.com

29

Hoàng Hải Yến

0971213222

hoanghaiyen153977@gmail.com

30

Sin Thị Bích

0942128943

 

31

Hoàng Thị Phương

0945657237

 

32

Hoàng Thị Núi

0942145417

 

33

Triệu Mùi Lụa

01238408803

 

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì