Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Trung tâm Văn hóa - TT và DL huyện

Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Thông tin & Du lịch huyện

10/08/2016 14:18

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193 831 945.Hộp thư điện tử: ttvh.hsp.@hagiang.gov.vn

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Trung tâm Văn hóa Thông tin & Du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hoàng Su Phì, có chức năng tổ chức và hướng dẫn các hoạt động văn hoá văn nghệ, tuyên truyền, thể dục, thể thao và các hoạt động du lịch tại cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, nâng cao sức khoẻ và sáng tạo văn hoá nghệ thuật cho nhân dân các dân tộc trong trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì.

 

2. Trung tâm Văn hóa Thông tin & Du lịch nằm trong hệ thống thiết chế của Ngành văn hoá - Thể thao & Du lịch, chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì, đồng thời chịu sự chỉ đạo hoạt động và kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch tỉnh Hà Giang; chịu sự quản lý về chuyên môn của Phòng Văn hoá & Thông tin Huyện.

 

3. Trung tâm Văn hóa Thông tin & Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và đ­ược mở tài khoản theo quy định của Pháp luật.

 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.

1. Căn cứ các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương và kế hoạch hoạt động của Phòng Văn hoá & Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin & Du lịch huyện xây dựng các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện sau khi được UBND dân huyện phê duyệt.

 

2. Tổ chức và hướng dẫn các kỳ cuộc Liên hoan, Hội thi, Hội diễn, các hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng, văn nghệ dân gian, vui chơi giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về nghệ thuật và các loại hình khác phù hợp với nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hư­ởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân tại địa bàn Huyện.

 

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động triển lãm nhằm chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ Chính trị, Kinh tế - Văn hoá - Xã hội của địa phương đến với nhân dân.

 

4. Tổ chức và hướng dẫn các hoạt động thể dục, thể thao, các giải thể thao truyền thống và hiện đại trên địa bàn, bồi dưỡng huấn luyện các vận động viên đi tham gia các giải thể thao do Tỉnh tổ chức.

 

5. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn giới thiệu du lịch, xây dựng các làng văn hoá du lịch cộng đồng phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

 

6. Thực hiện các hoạt động hợp tác, giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Huyện. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về văn hoá thể thao, triển lãm và quảng cáo theo quy định của Pháp luật.

 

7. Biên soạn, xuất bản và phát hành theo quy định của Pháp luật các tài liệu chuyên môn phục vụ công tác hoạt động nghiệp vụ.

 

8. Tổ chức tham gia các chương trình liên hoan, hội diễn và thi đấu thể dục thể thao tại Tỉnh và khu vực theo yêu cầu của ngành và của Huyện.

 

9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của đơn vị với Uỷ ban Nhân dân huyện và Phòng Văn hoá & Thông tin theo quy định.

 

10. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản của đơn vị theo quy định của cấp có thẩm quyền; được ký kết hợp đồng lao động và quản lý lao động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của UBND Huyện.

 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Huyện; Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch, Phòng Văn hoá & Thông tin giao theo quy định.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trung tâm Văn hóa Thông tin & Du lịch cấp huyện gồm các bộ phận:

1. Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

2. Đội thông tin Lưu động.

3. Bộ phận Nhà văn hoá, Câu lạc bộ.

4. Bộ phận Thư viện.

5. Bộ phận Thể dục, Thể thao.

6. Bộ phận Du lịch.

7. Đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp Tây Côn Lĩnh.


BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì