Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Phòng Dân tộc

Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc

17/05/2019 08:24

Thông tin giới thiệu

 

Địa chỉ: tổ 2 - Thị trấn Vinh Quang - Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điện thoại: 02193.831.997

Hộp thư điện tử công vụ: phongdantoc.hsp@gmail.com

 

1.Vị trí, chức năng

- Phòng dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hoàng Su Phì có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban dân tộc tỉnh.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Chủ trì xây dựng và trình ủy ban nhân dân huyện:

1) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

2) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vự công tác dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước.

- Thường trực giúp ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, so kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện.

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của Pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

-. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn huyện và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân tộc tỉnh.

 -  Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức của người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của Pháp luật.

 

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

- Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện Hoàng Su Phì có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

1) Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

2) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

3)Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của Pháp luật. Việc điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghĩ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Về biên chế: biên chế công chức của Phòng Dân tộc huyện Hoàng Su Phì do Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Thông tin lãnh đạo Phòng Dân tộc

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ Email

1

Lèng Seo Seng

Trưởng phòng

0975498116

lsseng.hsp@hagiang.gov.vn

2

Lộc Đức Dăm

Phó Trưởng Phòng

0972.547.176

lddam.hsp@hagiang.gov.vn

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì