Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Phòng LĐTB&XH

Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Lao động, Thương binh - Xã hội huyện

01/12/2016 10:12

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 thị trấn Vinh Quang – huyện Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang.

Số điện thoại: 02193831037.

Hộp thư điện tử công vụ: ldtbxh.hsp@hagiang.gov.vn

 

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp y ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.

 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

 

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

 

3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đi với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

 

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

 

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

 

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối vi cán bộ, công chức ở xã, thị trấn.

 

7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

 

8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

 

9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

 

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.

 

11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

 

12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

 

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

III. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH.

1. Trưởng phòng: Hoàng Hải Thức

Điện thoại: 0916.639369.

Email: hhthuc.hsp@hagiang.gov.vn

 

2. Phó Trưởng Phòng - Phụ trách công tác: Giảm nghèo - Việc làm, Dạy nghề, Bảo trợ xã hội, xuất khẩu lao động: Nguyễn Công Bộ

Điện thoại: 01275.796786.

Email: ncbo.hsp@hagiang.gov.vn

 

3. Phó Trưởng Phòng - Phụ trách công tác: Chính sách người có công, bảo vệ chăm sóc  trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội: Vương Văn Ngương

Điện thoại: 0973.639203.

Email: vvnguong.hsp@hagiang.gov.vn

 

4. Chuyên viên phụ trách công tác Kế toán: Bùi Thị Hương

Điện thoại: 0949.423505.

Email: bthuong..hsp@hagiang.gov.vn

 

5. Chuyên viên phụ trách công tác chính sách người có công: Nguyễn Xuân Tình

Điện thoại: 0916.111445.

Email: nxtinh.hsp@hagiang.gov.vn

 

6. Chuyên viên phụ trách công tác chính sách Bảo trợ xã hội: Vương Thị Yên

Điện thoại: 0989.749139.

Email: vtyen.hsp@hagiang.gov.vn

 

7. Chuyên viên phụ trách công tác: Bảo hiểm y tế, bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới và Kiêm công tác Thủ quỹ của cơ quan: Phạm Thị Thanh Nhàn

Điện thoại: 0916724342.

Email: pttnhan.hsp@hagiang.gov.vn

 

8. Chuyên viên phụ trách công tác: Xóa đói giảm nghèo, Giải quyết viêc làm, Đào tạo nghề, xuất khẩu lao động: Triệu Văn Hiệp

Điện thoại: 0982.630745.

Email: tvhiep.hsp@hagiang.gov.vn

   

 

IV. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC.

1. Mọi cán bộ, công chức phải đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu, nỗ lực, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nghiêm chỉnh chấp hành thời gian làm việc, thời gian nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ việc riêng, nghỉ việc không hưởng lương theo đúng quy định.

 

2. Phải có mặt đúng giờ tại trụ sở cơ quan theo giờ hành chính; không đi muộn về sớm. Trong các cuộc họp, hội nghị, không sử dụng điện thoại di động, trong giờ hành chính không làm việc riêng, không được uống rượu, bia trong giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

 

3. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; phải đeo thẻ công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức.

 

4. Cán bộ, công chức, người lao động nghỉ việc từ 01 ngày trở lên phải báo cáo xin phép bằng văn bản và phải được người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý thì mới được nghỉ. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ làm việc trong 01 buổi của ngày làm việc phải báo cáo xin phép và được người đứng đầu cơ quan cho phép đồng ý. Trong thời gian nghỉ việc phải ủy quyền cho người khác làm thay công việc của mình.

 

5. Cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm nội quy, quy chế của đơn vị, vi phạm kỷ luật lao động, Luật cán bộ công chức sẽ  bị sử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

 

6. Tất cả cán bộ, công chức phải phát huy tinh thần làm chủ tập thể, bảo quản, sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả. Tự bảo quản và chịu trách nhiệm đối với tài sản được giao. Nếu tài sản bị hư hỏng phải báo cáo kế toán, Chủ tài khoản có biện pháp  sửa chữa kịp thời.

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì