Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Phòng NN & PTNT

Thông tin giới thiệu phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Hoàng Su Phì

05/12/2016 16:49

Địa chỉ: Tổ dân phố 2 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì.

Điện thoại: 0219 383 1131.

Hộp thư điện tử công vụ: nn.hsp@hagiang.gov.vn

 

I. Vị trí, chức năng.

1. Là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, trực tiếp tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, làng nghề nông thôn, xây dựng Nông thôn mới.

 

2. Phòng nông nghiệp & PTNT huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, về biên chế, về công tác của UBND huyện, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo nội dung quản lý ngành của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà giang.

 

3. Phòng nông nghiệp & PTNT có chức năng tham mưu, tổng hợp và quy hoạch, xây dựng kế hoạch các mục tiêu về lĩnh vực Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, làng nghề nông thôn, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các nhiệm vụ liên quan sau khi đã được cấp có thẩm quyền đồng ý và phê duyệt.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình UBND huyện các Quyết định, Chỉ thị, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các đề án, chương trình phát triển Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, làng nghề nông thôn, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội hóa trong các lĩnh vực về phát triển nông lâm nghiệp.

 

2. Trình UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực phát triển nông lâm nghiệp thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch UBND huyện.

 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án chương trình sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, làng nghề nông thôn, xây dựng Nông thôn mới. Chủ trương xã hội hóa hoạt động Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, làng nghề nông thôn, xây dựng Nông thôn mới.

 

4. Giúp UBND huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, làng nghề nông thôn, xây dựng Nông thôn mới theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

5. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước của tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, làng nghề nông thôn, xây dựng Nông thôn mới theo quy định của pháp luật.

 

6. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, làng nghề nông thôn, xây dựng Nông thôn mới đối với các chức danh chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

 

7. Tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, làng nghề nông thôn, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

 

8. Quản lý, chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn đối với các cơ quan trong khối nông lâm nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 

9. Thực hiện công tác Thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, làng nghề nông thôn, xây dựng Nông thôn mới với Chủ tịch UBND  huyện. Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT.

 

10. Quản lý tổ chức biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức theo phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, làng nghề nông thôn, xây dựng Nông thôn mới theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND  huyện, Sở Nông nghiệp & PTNT giao.

 

III. Thông tin về lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT và các bộ phận chuyên môn.

1. Trưởng phòng: Lý Chòi Nhàn.

Điện thoại: 01684.107.999.

Email: lcnhan.hsp@hagiang.gov.vn

  

2. Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực về phát triển trồng chè, dược liệu, cây ăn quả, lâm nghiệp, thủy lợi, Phòng chống thiên tai, HTX, Kinh tế hộ, trang trại: Bùi Phúc Đức.

Điện thoại: 0943.314.658 hoặc 0988.444.368.

Email: bpduc.hsp@hagiang.gov.vn

  

3. Chuyên viên phụ trách về trồng trọt: Bùi Thị Thủy.

Điện thoại: 0974.402.688.

Mail: btthuy.hsp@hagiang.gov.vn

 

4. Chuyên viên phụ trách HTX, phòng chống thiên tai, ổn định dân cư, an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản: Vương Văn Tuấn.

Điện thoại: 0916.724.746.

Mail: vvtuan.hsp@hagiang.gov.vn

  

5. Chuyên viên phụ trách thủy lợi: Hoàng Đăng Thuyên. Điện thoại: 0962.928.858. Mail: hdthuyen.hsp@hagiang.gov.vn 

 

6. Chuyên viên phụ trách phát triển trồng chè, dược liệu, cây ăn quả, lâm nghiệp: Phạm Hồng Quảng. Điện thoại: 0984.787.316. Mail: phquang.hsp@hagiang.gov.vn 

7. Chuyên viên phụ trách chăn nuôi, thủy sản: Lù Tuấn Thành.

Điện thoại: 0911.033.838.

Mail: ltthanh.hsp@hagiang.gov.vn

 

10. Chuyên viên phụ trách xây dựng Nông thôn mới:

+ Nguyễn Mạnh Linh. Điện thoại: 0912.354.340. Mail: nmlinh.hsp@hagiang.gov.vn

+ Nguyễn Văn Nhật. Điện thoại: 0962.971.333. Mail: nvnhat.hsp@hagiang.gov.vn

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì