Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Ủy ban kiểm tra

Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra

12/04/2017 08:53

I. Chức năng, nhiệm vụ

1- Cơ quan UBKT Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, hoạt động theo chế độ chuyên trách; giúp cấp uỷ, UBKT Huyện uỷ lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao.

2- Cơ quan UBKT Huyện uỷ tham mưu cho UBKT, BTV Huyện uỷ lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng các nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT Huyện uỷ; theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về công tác kiểm tra, gíam sát của Đảng bộ huyện theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương và của cấp uỷ, UBKT Tỉnh uỷ.

- Nghiên cứu, đề xuất với UBKT Huyện uỷ những chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kỷ luật Đảng.

    - Được phân công trực tiếp tham gia thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát; dự thảo các văn bản của UBKT Huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng theo điều 32, Điều lệ Đảng; Chuẩn bị hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại về kỷ luật Đảng, báo cáo UBKT Huyện uỷ xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ và cán bộ kiểm tra cấp dưới.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với các tổ chức cơ sở đảng; việc thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên báo cáo với BTV, UBKT Huyện uỷ.

- Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, văn phũng Huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ cấp uỷ giao; tham gia đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Tham mưu tổ chức các hội nghị về công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của BTV, UBKT Huyện uỷ.

- Tham mưu với Huyện uỷ xây dựng, củng cố tổ chức cơ quan, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm, nhiệm kỳ; các báo cáo chuyên đề; thực hiện tổng hợp kết quả hoạt động của UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện, giúp UBKT Huyện uỷ báo cáo UBKT Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

- Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc đối với cán bộ, công chức; quản lý và kinh phí, tài sản đúng quy định.sử dụng.

II. Cơ cấu tổ chức.

1. Đ/c Nguyễn Văn Hợp - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

2. Đ/c Phùng Quang Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

3. Đ/c Nguyễn Minh Quân - Cán bộ

BBT- Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì