Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Ban tổ chức

Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức Huyện ủy

24/03/2017 15:56

          - Địa chỉ: Ban Tổ chức Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

          - Điện thoại liên hệ: 0219.3831.181

          - Hộp thư điện tử công vụ: btc.huhsp@hagiang.gov.vn

          1- Chức năng

1.1- Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Huyện ủy.

          2- Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị Nghị quyết Đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Huyện ủy.

c) Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

b) Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn bị trực thuộc Huyện ủy.

c) Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng - Đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

a) Các Đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện ủy.

b) Thẩm định và trình Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ về nhận sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

c) Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

d) Thẩm định hồ sơ xóa tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi Đảng.

đ) Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

2.4- Phối hợp:

a) Các Ban Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Phòng Nội vụ và các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hóa các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

c) Các Ban Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

a) Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của Huyện ủy, và Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện thực hiện bảo vệ chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

b) Tham mưu, giải quyết các vấn đề đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

c) Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp ủy trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

d) Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng Chi bộ, Đảng bộ; về công tác tô chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng và Đoàn thể của huyện.

đ) Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện uỷ.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

          3- Cơ cấu tổ chức

* Tổng Biên chế: 7 đồng chí, Trong đó cụ thể như sau:

3.1- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

- Họ và tên: Nguyễn Duy Thập

- Điện thoại: 0916.723.808

- Email: ndthap.huhsp@hagiang.gov.vn

          3.2- Ủy viên BCH Huyện ủy - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

          - Họ và tên: Vương Thị Nga

          - Điện thoại: 0978.734.111

- Gmail: vuongngahsp.hg@gmail.com

          3.3- Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

          - Họ Và tên: Sải trường Sơn

          - Điện thoại: 0914.082.586

          3.4- Công chức phụ trách Quản lý dữ liệu đảng viên, BVCTNB

          - Họ và tên: Hoàng Văn Hà

          - Điện thoại: 01686.461.279

          - Gmail: hoanghahsp@gmail.com

3.5- Công chức phụ trách Phát triển đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên

          - Họ và tên: Tạ Văn Nam

          - Số điện thoại: 01688.823.663

          - Gmail: tavannam01@gmail.com

          3.6- Công chức phụ trách quản lý hồ sơ đảng viên, chế độ chính sách cán bộ

          - Họ và tên: Lê Thị Dung

          - Số điện thoại: 0965.201.829

          - Gmail: ledungbtchsp@gmail.com

          3.7- Công chức phụ trách quản lý dữ liệu cán bộ khối đảng - đoàn thể, hồ sơ cán bộ diện BTV huyện ủy quản lý

          - Họ và tên: Hoàng Đăng Công

          - Số điện thoại: 0983.263.828

          - Gmail:hoangdangcong1994@gmail.com

BBT - Trang Thông tin điện tử huyện HSP