Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Văn phòng Huyện ủy

Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Huyện ủy

12/04/2017 09:06

Thông tin chung về Văn phòng Huyện ủy Hoàng Su Phì

 


Địa chỉ: Tổ dân phố 2 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì.
Điện thoại: 0219 383 1104.
Thư điện tử: vp.huhsp@hagiang.gov.vn

 

I. Chức năng

 

Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan chuyên môn của Huyện uỷ, có chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp uỷ huyện trực tiếp là Ban thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hoà hoạt động của các Ban Đảng; tham mưu công tác tài chính của Đảng về nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Huyện uỷ, trực tiếp quản lý tài chính, tài sản phục vụ cho hoạt động của Huyện uỷ; là cơ quan tổng hợp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo của Huyện uỷ, Ban thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

Văn phòng chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Giang.

 

II. Nhiệm vụ

 

1- Tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành, chương trình công tác hàng năm của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Huyện uỷ chương trình công tác hàng tuần của Thường trực Huyện uỷ. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan để chuẩn bị các văn bản dự thảo trình cấp uỷ, biên soạn hoặc thẩm định lần cuối các văn bản của Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ trước khi được ký duyệt để triển khai thực hiện. Giúp Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ theo dõi và nắm tình hình thực hiện các mặt công tác đã triển khai tới các cấp, các ngành các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện uỷ. Là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của các đồng chí Thường trực Huyện uỷ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban thường vụ, Thường trực Huyện uỷ. Giúp Thường trực Huyện uỷ xử lý công việc hằng ngày của Đảng bộ.

2- Tổng hợp thông tin, báo cáo

Tổng hợp tình hình chấp hành các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách chính xác và kịp thời.

Tổng hợp những thông tin liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện để báo cáo Tỉnh uỷ, đồng thời thông báo đến các đồng chí huyện uỷ viên, các phòng, ban, ngành của huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy chế làm việc của Huyện uỷ.

3- Tiếp nhận công văn, tài liệu do Tỉnh uỷ gửi về và các cấp, các ngành, các tổ chức cơ sở Đảng gửi đến để phân loại và đề xuất xử lý kịp thời đến tập thể hoặc cá nhân có trách nhiệm giải quyết. Tổ chức in ấn, phát hành các văn bản của cấp uỷ, các văn bản của các Ban xây dựng Đảng, sao lục các văn bản của cấp trên (khi có yêu cầu).

- Lưu trữ các văn bản, tài liệu và quản lý, sử dụng con dấu của Huyện uỷ đúng quy định.

- Theo dõi, đôn đốc các ngành trong khối nội chính thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng về công tác nội chính, giúp Thường trực Huyện uỷ trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi đến Huyện uỷ. Bảo đảm tuyệt đối giữ bí mật các loại văn bản, tài liệu, thông tin, thư tín theo chế độ bảo mật.

4- Quản lý nguồn thu, chi ngân sách, bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của cơ quan lãnh đạo cấp uỷ huyện và các Ban xây dựng Đảng theo chế độ quy định.

5- Đón tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc với Thường trực Huyện uỷ, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn, vệ sinh chung trong cơ quan Huyện uỷ. Quản lý và hướn dẫn sử dụng tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan Huyện uỷ.

6- Hướng dẫn nghiệp vụ về vông tác văn phòng đến đảng uỷ, chi uỷ cơ sở, chấp hành và thực hiện chế độ thu nộp đảng phí theo đúng quy định hướng dẫn của trên.

7- Tổ chức thực hiện những công việc đột xuất được cấp uỷ giao.

 

BBT - Trang Thông tin điện tử huyện HSP