Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Chi cục Thống kê huyện

Niên giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015

30/06/2016 08:28

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015” bao gồm số liệu chính thức các năm 2011, 2012, 2013, 2014 và số liệu sơ bộ năm 2015.

 Trong lần xuất bản này, thực hiện quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Các chỉ tiêu giá trị sản xuất (GO), giá trị tăng thêm (VA) được tính theo phương pháp giá cơ bản thay cho phương pháp giá sản xuất trước đây, nhằm thống nhất chung toàn quốc và đảm bảo tính so sánh quốc tế. Vì vậy toàn bộ số liệu giá trị sản xuất (GO), giá trị tăng thêm (VA) của tỉnh Hà Giang từ năm 2011 đến năm 2014 được hiệu chỉnh lại theo kết quả rà soát, tính toán lại do Tổng cục Thống kê cung cấp cho các tỉnh/thành phố. Đề nghị các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng theo số liệu đã hiệu chỉnh.

Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý:
(-): Không có hiện tượng phát sinh.
(…): Có hiện tượng phát sinh nhưng không thu thập được số liệu.
Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những sơ suất. Cục Thống kê tỉnh Hà Giang rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân về nội dung cũng như hình thức để Niên giám Thống kê tỉnh Hà Giang ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng thông tin thống kê.
 
 

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì