Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Phòng VH&TT

Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa & Thông tin

30/06/2015 11:39

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì. Điện thoại: 0219 383 1070. Hộp thư điện tử công vụ: vhtt.hsp@hagiang.gov.vn


Vị trí, chức năng.
1. Là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, trực tiếp tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hoá thể thao và Du lịch, Gia đình, Báo chí, xuất bản; Bưu chính, Viễn thông Internet, Công nghệ thông tin, Phát thanh truyền hình và các dịch vụ công cộng thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể dục thể thao & Du lịch trên địa bàn huyện.
2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, về biên chế, về công tác của UBND huyện, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo nội dung quản lý ngành của sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Hà giang.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin có chức năng tham mưu, tổng hợp và quy hoạch, xây dựng kế hoạch các mục tiêu về sự nghiệp Văn hóa Thông tin trên địa bàn huyện, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các nhiệm vụ liên quan sau khi đã được cấp có thẩm quyền đồng ý và phê duyệt.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn.
1. Trình UBND huyện các Quyết định, Chỉ thị, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các đề án, chương trình phát triển Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao, Du lịch, Thông tin & truyền thông trên địa bàn huyện, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội hóa trong các lĩnh vực về Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao, Du lịch, Thông tin &truyền thông.
2. Trình UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục Thể thao, Du lịch, Thông tin, Truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch UBND huyện.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án chương trình sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao, Du lịch, Thông tin, Truyền thông. Chủ trương xã hội hóa hoạt động Văn hóa, Thể dục thể thao, phòng chống bạo lực trong Gia đình.
4. Giúp UBND huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục Thể thao, Du lịch, Thông tin, Truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của ủy ban nhân dân cấp huyện.
5. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước của tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao, Du lịch, Thông tin, Truyền thông theo quy định của pháp luật.
6. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục Thể thao, Du lịch, Thông tin, Truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
7. Tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, phát thanh, quảng cáo, báo chí, xuất bản. Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý Bưu chính, Viễn thông, Internet trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
8. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Du lịch, các thiết chế Văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động Văn hóa, Thể dục Thể thao, Du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.
9. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện phong trào Văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo vệ tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường và các điểm du lịch trên địa bàn huyện.
10. Giúp UBND huyện, trong việc tố chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh trên địa bàn huyện.
11. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của UBND  huyện.
 12. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.
13. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
14. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, Thông tin, Truyền thông trên địa bàn huyện. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao, Du lịch, Thông tin, Truyền thông theo quy định của pháp luật.
15. Thực hiện công tác Thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động Văn hóa, Gia đình, Thể dục Thể thao, Du lịch, Thông tin, Truyền thông với Chủ tịch UBND  huyện. giám đốc sở Văn hóa Thể thao & Du lịch và giám đốc sở Thông tin & Truyền thông.
16. Quản lý tổ chức biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức theo phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục Thể thao, Du lịch Thông tin, Truyền thông theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND  huyện, Sở Văn hóa thể thao & du lịch và sở Thông tin Truyền thông giao.
 
Thông tin về lãnh đạo Phòng văn hóa  & thông tin và các bộ phận chuyên môn.
1. Trưởng phòng: Nguyễn Việt Tuân. Điện thoại: 0976 076 356. Email: nvtuan.hsp@hagiang.gov.vn
2. Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin và du lịch: Trần Chí Nhân. Điện thoại: 0972 338 618. Email: tcnhan.hsp@hagiang.gov.vn
3. Chuyên viên phụ trách công tác du lịch: Nguyễn Thị Hương. Điện thoại: 01258 781 130. Mail: nthuong.hsp@hagiang.gov.vn
4. Chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin & truyền thông: Hà Tiến Luân. Điện thoại: 0943 266 267. Mail: htluan.hsp@hagiang.gov.vn
5. Chuyên viên phụ trách công tác nếp sống văn hóa, lĩnh vực gia đình: Nguyễn Mạnh Cường. Điện thoại: 0972221589. Mail: nmcuong.hsp@hagiang.gov.vn