Content with Nhóm tin tức Hội đông nhân dân .

Hội đông nhân dân
 • Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện khoá XIX
  Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện khoá XIX
 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hoàng Su Phì
  Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hoàng Su Phì
 • Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Su Phì
  Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Su Phì
 • Thông tin các đồng chí Thường trực HĐND huyện
  Thông tin các đồng chí Thường trực HĐND huyện