Công khai thủ tục hành chính

Thủ tục về hóa đơn, biên lai ấn chỉ

20/06/2016 00:00 468 lượt xem

Các thủ tục về hóa đơn, biên lai ấn chỉ

1.Thủ tục cấp hóa đơn lẻ:

 

- Trình tự thực hiện:

Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng, liên hệ với Chi cục Thuế để xin cấp hoá đơn lẻ.

 

- Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ theo mẫu tại Điểm 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

+ Các chứng từ mua bán kèm theo.

+ Chứng từ nộp thuế.

* Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

 

- Thời hạn giải quyết:

Sau khi người đề nghị cấp hóa đơn lẻ đã nộp thuế và làm đầy đủ các thủ tục theo quy định.

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân, hộ .

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhận liên 1 và liên 2 hoá đơn.

 

- Lệ phí (nếu có): không

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ theo mẫu tại Điểm 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ;

+ Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ;

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

 

2. Thủ tục mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

 

- Trình tự thực hiện:

Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế  theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

Đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) gửi cho Cơ quan thuế và kèm theo giấy tờ:

+ Văn bản cam kết (Mẫu số CK01/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu)  

+ Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân (để xuất trình)

+ Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền)

 

- Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được gửi tới cơ quan Thuế theo một trong các cách sau đây:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.

+ Gửi qua hệ thống bưu chính.

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 

+ Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

+ Văn bản cam kết (Mẫu số CK01/AC, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh .

Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hoá đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hoá đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hoá đơn bán lần tiếp theo. 

Đối với các lần mua hoá đơn sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hoá đơn trong đơn đề nghị mua hoá đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

 

- Phí, lệ phí (nếu có): Hoá đơn do cơ quan thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành.

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

+ Văn bản cam kết theo Mẫu số CK01/AC (3.16) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (đối với tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu ).

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành:

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ;

+ Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ;

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính


Tin khác

Liên kết website